Quality 4.0: wat gaat het voor jouw organisatie betekenen?

Industry 4.0, of de vierde industriële revolutie, is in volle gang. En daarmee komt ook Quality 4.0: een nieuw tijdperk in kwaliteitsmanagement dat een diepgaande impact zal hebben op organisaties, van elke omvang, die meespelen in de digitale supply chain. 

Wat is Quality 4.0, wat betekent het voor de kwaliteitsprofessionals en wat zijn de voordelen van de implementatie ervan? In deze blog gaan we in op deze en andere vragen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Welke impact heeft Quality 4.0 op kwaliteitsprofessionals? 

Ben je een kwaliteitsprofessional of ben je betrokken bij kwaliteitsmanagement binnen jouw organisatie? We starten dit artikel met de belangrijkste punten die van invloed zijn op kwaliteitsprofessionals die aan de slag gaan met Quality 4.0. 

In de rest van het artikel lichten we diverse aspecten van Quality 4.0 toe – van de achtergrond van Quality 4.0 tot aan het opzetten van een slimmer kwaliteitsmanagementsysteem. 

Procesanalyse en het proceslandschap 

De kwaliteitsprofessional heeft, als het goed, is het overzicht op de gehele organisatie en de onderlinge samenhang. Je maakt door middel van procesanalyse een goed gestructureerd model en overzicht van het proceslandschap ten dienste van alle leidinggevenden, specialisten (QHSSE, IT, Control), teamleiders én uitvoerende medewerkers.  

Boven of door de afdelingen en teams bewegen zich informatiestromen die de bedrijfsprocessen met elkaar verbinden. Mensen van verschillende afdelingen leren zo inzien dat zij samen een proces of complete procesketen ten uitvoer brengen. 

Die analyse kunnen mensen op afdelingen zelden maken, vandaar dat de kwaliteitsprofessional ervoor zorgt dat in procesteams deze essentiële basis van het proceslandschap inzichtelijk wordt gemaakt en wordt onderhouden. Daar liggen de eerste aanknopingspunten – de informatiestromen voor Quality 4.0. Die data is het goud waar we naar op zoek zijn. 

Boek een gesprek met onze processpecialisten »

Data-analyse wordt een belangrijke vaardigheid 

Als kwaliteitsprofessional wordt het steeds belangrijker om zelf met grote hoeveelheden data van verschillende aard en grootheden om te gaan, deze te kunnen begrijpen, correleren en analyseren. Niet alleen om deze analyses over de betekenis en samenhang op een heldere manier te kunnen presenteren, maar ook om ze te kunnen gebruiken om je eigen prestaties te verbeteren. 

Ook als je binnen je organisatie al met data analisten of data scientists werkt, is het raadzaam om je zelf ook meer te verdiepen in deze materie. Bijvoorbeeld door een cursus data-analyse en machine learning te volgen. 

Een data scientist heeft namelijk niet de kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsbeheer en procesmanagement, die je als kwaliteitsprofessional wel hebt. Door vertrouwd te zijn met de definities, methoden en technieken kan je veel efficiënter en effectiever samenwerken met collega- en externe data scientists. 

Algoritmen worden onderdeel van kwaliteitsbeheer 

Algoritmen hebben steeds meer invloed op de kwaliteit van een product of proces in vele Industrieën. Het is daarom belangrijk voor kwaliteitsprofessionals om te begrijpen hoe deze algoritmen werken en hoe ze binnen de organisatie gebruikt kunnen worden. 

Je hoeft geen programmeur te worden, maar het is belangrijk om de basis, de impact en de risico's van algoritmen te begrijpen. Je gaat werken aan de wijze waarop het model ontwikkeld wordt, getraind wordt en wordt geëvalueerd en gekalibreerd, je regelt dat mensen zorgdragen voor ‘de aantoonbare kwaliteit van de algoritmen’. 

Dit lichten we graag toe met een kort voorbeeld.  

In de auto-industrie is het belangrijk dat de juiste onderdelen op tijd op de juiste plaats terechtkomen tijdens de assemblage. Algoritmen kunnen hierbij helpen door voorspellingen te doen over welke onderdelen op welk moment zullen aankomen en waar ze moeten worden opgeslagen tot het moment van assemblage. Als er echter een storing of fout in het algoritme optreedt, kunnen op bepaalde momenten de verkeerde producten bij het assemblagestation terechtkomen. Als kwaliteitsprofessional is het daarin dus belangrijk te begrijpen welke rol algoritmen spelen en hoe zij de processen kunnen beïnvloeden. 

Een hechtere samenwerking met de IT-afdeling 

Het toenemende gebruik van data, sensoren en kunstmatige intelligentie heeft ook gevolgen voor de samenwerking binnen je organisatie. De scheiding tussen de verschillende afdelingen wordt steeds vager. 

Als kwaliteitsprofessional zul je daarom nauwer moeten samenwerken met collega's van bijvoorbeeld de IT-afdeling. Zij beschikken immers vaak over de nodige technische kennis om je te kunnen ondersteunen. Je zorgt zo voor meer balans in de disciplines die samen bepalen hoe het werk c.q. de processen georganiseerd en gedigitaliseerd worden. 

Communiceren, communiceren, communiceren 

Goede communicatie met alle stakeholders, intern en extern, is nu belangrijker dan ooit tevoren. Om de voordelen van Quality 4.0 optimaal te kunnen benutten is participatie en acceptatie vanuit alle betrokkenen essentieel. Dat vraagt om een gemeenschappelijke taal en procesmodel dat iedereen begrijpt en de essentie van de informatiestromen zichtbaar maakt. 

Waarom? Het succes van Quality 4.0 hangt sterk af van het verzamelen en analyseren van gegevens. Niet alleen vanuit technisch oogpunt, maar ook vanuit sociaal oogpunt. Als collega's niet bereid zijn gegevens vast te leggen en te delen of de kwaliteit van de verzamelde gegevens niet vertrouwen, zal het succes van Quality 4.0 beperkt zijn. 

Daarom is het belangrijk dat je als kwaliteitsprofessional hierin het voortouw neemt en zorgt voor een goede communicatie met alle stakeholders. Wees daarin bewust dat iedereen wordt: het gaat om een balans tussen leiderschap en teamwork. 

Stel vragen en zet mensen aan tot nadenken: Wat is ons belang én wat is jouw belang wanneer we stuurinformatie hebben met een voorspellende waarde? Dan kunnen we tijd en overbodige kosten besparen van het herstellen van missers, doordat we beter kunnen anticiperen en optimaliseren. 

Quality 4.0: de achtergrond en context

Industry 4.0 industry 1.0 industry 2.0 industry 3.0 phases images model

Wat is Industry 4.0? 

Quality 4.0 vindt haar oorsprong in Industry 4.0. Dus voordat we in kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeheer duiken, zullen we eerst een kort overzicht geven van de vierde industriële revolutie. 

  • Industry 1.0: De eerste industriële revolutie (eind 18e eeuw) werd aangedreven door stroomkracht en mechanisering. 
  • Industry 2.0: De tweede industriële revolutie (eind 19e eeuw) werd aangedreven door elektriciteit, olie en gas. Dit leidde tot massaproductie met lopende banden. 
  • Industry 3.0: De derde industriële revolutie (eind 20e eeuw) werd aangedreven door computers en automatisering. Het internet speelde daarin een belangrijke rol. 
  • Industry 4.0: De vierde industriële revolutie wordt aangedreven door netwerken, data en slimme technologieën voor analyse en voorspelling o.b.v. machine learning. 

De term "Industry 4.0" werd voor het eerst gebruikt in 2011, toen de Duitse overheid een nieuw industrieel beleid genaamd Industry 4.0 deelde. Deze term heeft vervolgens aan populariteit gewonnen. 

Het doel van Industry 4.0 is het creëren van een volledig verbonden en flexibele waardeketen. Dit betekent dat alle processen in de keten met elkaar verbonden zijn en kunnen communiceren met elkaar. Zo kunnen bedrijven snel en flexibel inspelen op veranderingen in de vraag van de klant. Industry 4.0 leidt zo tot een volledig nieuw niveau van klantgerichtheid en personalisatie. 

Supply Chain integratie 

Binnen Industry 4.0 wordt onder andere de nadruk gelegd op integratie en automatisering van processen in de supply chain. Met integratie bedoelen we dat in een ideale situatie de systemen van leveranciers, fabrikanten en klanten allemaal met elkaar verbonden zijn en naadloos met elkaar kunnen communiceren. Dit maakt een efficiënte productieplanning en een snellere reactie op veranderingen in de vraag van de klant mogelijk. 

Automatisering van processen wordt flink gestimuleerd door de opkomst van verschillende nieuwe technologieën en technieken in de afgelopen decennia. Omdat een aantal hiervan ook een cruciale rol spelen binnen Quality 4.0, zullen we ze hieronder toelichten. 

Internet of Things (IoT) 

Met IoT worden objecten “interconnected”. Simpel gezegd krijgen normale apparaten een extra technologische upgrade waardoor ze proactieve sensoren en actoren worden in een almaar intelligenter netwerk. Via het internet worden deze apparaten dan aan elkaar gekoppeld om met elkaar te communiceren en op elkaar te reageren.  

Denk bijvoorbeeld aan een slimme, of betergezegd: waakzame koelkast die kan communiceren met de systemen van een supermarkt om automatisch nieuwe producten te bestellen wanneer deze bijna op zijn. 

IoT kan ook op veel grotere schaal worden toegepast. Zo kan bijvoorbeeld een hele fabriek via IoT met elkaar verbonden worden. Dit maakt efficiënte communicatie en gegevensuitwisseling tussen machines onderling en met procesbesturingssystemen mogelijk, evenals de mogelijkheid om productieprocessen op afstand te bewaken en al dan niet automatisch te bij te sturen. 

Big Data 

Big Data verwijst naar grote sets gestructureerde of ongestructureerde gegevens die waardevolle inzichten kunnen opleveren wanneer ze met de juiste software en tools worden geanalyseerd.  

Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld via de sensoren in de IoT-apparaten. De verzamelde data worden vervolgens geanalyseerd en omgezet in informatie waarmee processen kunnen worden verbeterd. Niet alleen interne data, maar ook data over klanten, leveranciers en andere externe stakeholders kan gebruikt worden. 

Kunstmatige Intelligentie 

Een andere ontwikkeling die we nu vooral zien in Industry 4.0 is de kracht van integratie van kunstmatige intelligentie. Met kunstmatige intelligentie wordt machines geleerd om patronen te herkennen. Hierdoor ontwikkelen ze een voorspellend vermogen en kunnen systemen waar mogelijk ook zelfstandig beslissingen nemen. Apparaten worden efficiënter, begrijpen hun context beter en worden zelfs zelflerend op basis van eerdere ervaringen. 

Voorbeelden van Kunstmatige Intelligentie toepassingen zijn: 

  • Automatische detectie van fabricagefouten 
  • Optimaliseren van productievolume en snelheid van ketens 
  • Voorspellend onderhoud (zodat je actie kunt ondernemen voordat een machine uitvalt, en niet te vroeg wanneer het nog prima functioneert) 
  • Routeplanning in de interne logistiek en transportsector  

Cloud Computing 

Cloud computing heeft ervoor gezorgd dat bedrijven veilig, georganiseerd en in real-time hun data op één centrale plek kunnen bewaren. Door een gedeeld cloud systeem binnen een bedrijf kunnen medewerkers van verschillende afdelingen tegelijk data delen, analyseren en bewerken. Informatie en de processen waar zij gebruikt worden kunnen bijvoorbeeld overzichtelijk en toegankelijk worden gemaakt met behulp van een managementsysteem in de cloud, zoals Comm’ant. 

De invloed van Industry 4.0 op kwaliteitsmanagement 

Wat betekent dit allemaal voor kwaliteitsbeheer en het optimaliseren van productkwaliteit en proceskwaliteit? Kwaliteitsmanagement wordt slimmer en efficiënter door de integratie van verschillende technologieën en technieken. Kwaliteitscontrole kan deels worden geautomatiseerd, gegevens kunnen in real-time worden verzameld en geanalyseerd, en processen kunnen voortdurend worden verbeterd met behulp van inzichten uit deze informatie. Er ontstaat voorspellend vermogen over de product en proceskwaliteit om te anticiperen en proactief interventies te doen die bijdragen aan een optimale prestatie. 

Hierdoor worden de standaarden van kwaliteit en productie veel hoger, maar ook consistenter. In andere woorden, ook kwaliteitsmanagement gaat een nieuw tijdperk in: Quality 4.0. 

Wat wordt er bedoeld met Quality 4.0? 

Kwaliteitsmanagement focust op de analyse en verbetering van dagelijkse processen in bedrijven. Aangezien kwaliteitsmanagement zo’n significante rol speelt in de prestatie van organisaties, was het een kwestie van tijd dat Quality 4.0 zou ontstaan uit Industry 4.0.  

Binnen Quality 4.0 worden technieken zoals data-analyse, cloud computing en kunstmatige intelligentie c.q. machine learning ingezet voor kwaliteitsbeheer. Hierdoor wordt kwaliteitsmanagement efficiënter, slimmer, flexibeler / agile, zelfvoorspellend en uiteindelijk betrouwbaarder (minder afhankelijk van menselijke kwetsbaarheden en fouten). 

De complexiteit van de data en correlaties tussen die data is voor mensen niet meer te overzien. Terwijl softwaresystemen dat vermogen wel hebben en in samenwerking met mensen die de situatie kunnen overzien. Systemen leveren essentiële input voor het monitoren, beheersen en nemen van maatregelen voor de correctie of liever nog ter voorkoming van afwijkingen en fouten. 

Wat zijn dan de waarden van deze technieken binnen Quality 4.0? 

Quality 4.0 & Data-Analyse 

We hadden het net ook al aangestipt - doordat machines geavanceerder en slimmer worden kunnen ze ook waardevolle data verzamelen. Door de implementatie van data verzameling en uitwisseling krijg je als bedrijf big data waarmee je kunt werken. Dit kan binnen kwaliteitsmanagement op verschillende wijzen worden ingezet. 

Procesanalyse 

Door deze gegevens te analyseren kunt u een beter inzicht krijgen in je bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld voor het tijdige onderhouden van een machine die vaak onder kwaliteit produceert, of fouten sneller te herkennen die herhaaldelijk terugkomen tijdens productie. En ook d.m.v. process mining ontdekken wat de optimale route is van een order die door het bedrijf loopt, welke afwijkingen voor komen en waardoor dat komt. 

Boek een gesprek met onze processpecialisten »

Product Analyse 

Ook kan deze data gebruikt worden om het uiteindelijke product te beoordelen. Als je proces al goed in kaart gebracht is, ben je al een heel eind. Door je product-kwaliteitscheck ook (deels) te automatiseren, zal je minder menselijke inspectie nodig hebben (wat immers vatbaar kan zijn voor subjectiviteit en onoplettendheid). 

De uiteindelijke lifecycle van je product wordt door kwaliteitsverbeteringen eveneens aantoonbaar beter waardoor je inzichten krijgt om slimme design keuzes te maken en de waarde van je product te optimaliseren. 

Stakeholder tevredenheid 

Als laatste is data-analyse niet alleen intern nuttig, maar ook voor het onderhouden van stakeholder relaties. Door inzichtelijke data-analyse te creëren en te delen met stakeholders, zorg je voor hogere stakeholder participatie. Hoe ervaart de afnemer en gebruiker van jouw product of dienst de kwaliteit van wat je levert en hoe je dat levert? Hoe gaat het met de samenwerking en de kwaliteit van de relatie met alle toeleveranciers? Met quality 4.0 benadering kun je dat sneller meenemen naar het begin van de procesketen of die plaats waar verbeterkansen zijn gemeld. 

Quality 4.0 & Cloud computing 

Met cloud computing gaat het vooral om het structureel concentreren van data en informatie. Als collega’s van verschillende afdelingen in je bedrijf toegang hebben tot die cloud, het overzicht en de inzichten, draagt dat bij aan het creëren van draagvlak in je kwaliteitsmanagement 

De gegevens zitten immers niet langer "vast" in een bepaalde afdeling, maar kunnen flexibel worden gebruikt. Een belangrijk voordeel hiervan is dat je als bedrijf veel flexibeler en wendbaarder wordt. Als kwaliteitsprofessional kun je nu werken met (bijna) real-time gegevens, wat het werk een stuk efficiënter maakt. De benodigde kennis om daar effectief mee om te gaan vind je in de gecombineerde vakgebieden procesmanagement, kwaliteitsmanagement en datawetenschappen. 

Quality 4.0 & Kunstmatige Intelligentie 

Kunstmatige intelligentie wordt in Quality 4.0 vooral voor twee doeleinden gebruikt: 

  1. Om mensen te ondersteunen bij het analyseren van en het nemen van beslissingen over gegevens; en 
  2. Om processen te automatiseren met adaptief- en lerend vermogen. 

Het gaat hierbij om het vergroten van de inzichten, het verhogen van de kwaliteit van maatregelen en beslissingen, de efficiëntie, consistentie in het toepassen van kennis en inzichten en de optimalisatie van processen. 

Bij beslissingsondersteuning maakt kunstmatige intelligentie het makkelijker voor mensen om de juiste informatie te vinden in big data. Het kan immers een hele uitdaging, zo niet onmogelijk zijn om handmatig door al die gegevens te zeven om te vinden wat je zoekt. 

Kunstmatige intelligentie kan ook worden gebruikt om processen te automatiseren. Dat een product bijvoorbeeld met voortschrijdend inzicht wordt afgekeurd omdat het niet aan de kwaliteitseisen zal gaan voldoen, kan de software dat product automatisch omleiden naar een ander proces voor tijdig herstelwerk en minder afval. 

Wat zijn de voordelen van het implementeren van Quality 4.0? 

Quality 4.0 kan klinken als een flinke investering, maar de voordelen zijn de moeite waard: het verbetert namelijk de prestaties van je bedrijf én het biedt meer zekerheid. 

1) Prestaties 

Zoals eerder al kort benoemd, is het een goede investering voor de prestaties van je bedrijf. Het kwaliteitsmanagement wordt immers effectiever, sneller en efficiënter en de kans op faalkosten zal kleiner zijn. 

Minder focus nodig op de kleine problemen 

Die worden immers automatisch gedetecteerd en als er interventie nodig is van mensen, kan dit in real-time worden opgelost. Hierdoor verbeter je het reactievermogen en herstelvermogen en reduceer je down-time. 

De kwaliteit is accurater en verbeterd 

Als de check middels sampling en handmatig gedaan wordt is deze maar 80% accuraat. In een “menselijke check” is er altijd een stukje subjectiviteit, en er kunnen activiteiten en processen ook vergeten worden. Met Quality 4.0 wordt de naleving van kwaliteitsstandaarden deels geautomatiseerd, waarbij je als kwaliteitsmanager je energie zal richten op de complexere gevallen. Hierdoor zal de controle intensiever en accurater zijn. 

Transparantie zorgt voor reputatie en vertrouwen 

Door de facts & figures van je bedrijf beter in kaart te brengen en met belanghebbenden te delen krijgen zij ook het inzicht hoe de samenhang is en welke en onderlinge afhankelijkheden van invloed zijn op de kwaliteit van het eindresultaat voor de klant. Hierdoor bouw je als bedrijf een goede reputatie en participatie op en kan je belanghebbenden meenemen in de transitie naar Quality 4.0.  

2) Zekerheid 

Als het kwaliteitsmanagementsysteem in jouw bedrijf door het lerend vermogen meer accuraat en in real-time is, kan je deze ook meer vertrouwen. Door Quality 4.0 implementatie zal je al gauw merken dat micro-processen in je bedrijfsketen weinig tot geen aandacht meer nodig zullen hebben van menselijke interventie. Hierdoor kan je als bedrijf focussen op de grotere vraagstukken en strategische beslissingen. 

Een slimmer kwaliteitsmanagementsysteem - hoe werkt dat? 

Nu je begrijpt wat de voordelen zijn, is het misschien een goed moment om te kijken naar je eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Hoe kan je deze slimmer maken? 

Technisch gezien 

Op technisch vlak zal er veel moeten gebeuren om je kwaliteitsmanagementsysteem slimmer te maken. Het vereist inzicht in technieken en informatie zoals cloud computing, kunstmatige intelligentie en big data.  

De implementatie van IoT in de machines binnen je supply chain zal veel data genereren. Je hebt data scientists nodig die deze big data kunnen interpreteren en vertalen naar een begrijpelijke weergave van prestaties en trends voor management, die ook samenhangt met de procesprestatiedoelen en de kwaliteit van de relatie met stakeholders. Dit is niet alleen van toepassing op je kwaliteitsmanagement, maar ook op alle andere stakeholders van je bedrijfsketen. 

The big picture 

De basis van elk slim kwaliteitsmanagementsysteem is het in kaart brengen en beschrijven van alle bedrijfsprocessen. Ondanks dat een goede implementatie van Quality 4.0 afhankelijk is van microscopische prestaties, moet je eerst uitzoomen naar het grote plaatje. 

Proces beschrijven 

Een proces beschrijven is complex door alle elementen die erbij komen kijken. Wanneer je hierbij een systematisch input/output procesketenmodel gebruikt maak je het complexe eenvoudiger en wordt het gestructureerd. In het gestructureerde model kun je inzoomen en is er sprake van een logische samenhang der elementen. Daardoor is het te doorgronden hoe het proces verloopt en welke onderlinge afhankelijkheden er zijn. 

Process Model Canvas

Voordat je de procesbeschrijving in een managementsoftware zet, moet je vooral de basisstructuur op orde hebben. Een proces gestructureerd beschrijven kan succesvol gedaan worden met het Proces Model Canvas. 

Boek een gesprek met onze processpecialisten »

Structuur brengen en standaardiseren 

Wanneer je het proces beschrijft zul je veel data-elementen vaker terug zien komen, zoals klanteisen, producteisen, proceseisen, kritieke prestatie-indicatoren, risico’s, afwijkingen, etc. 

Zonder structuur zijn deze elementen zwevend en nietszeggend, je weet niet echt hoe en waar het van invloed is. Als je het proces goed structureert en in kaart gebracht hebt, zal je inzicht krijgen in waar je databronnen zitten en waar die informatiestromen heen moeten. Het procesmodel is als het ware de kapstok of grondplaat. Je creëert daarmee de basis infrastructuur waar de informatiesystemen aan het werk zijn, waar de gestandaardiseerde data-elementen worden gedefinieerd en verbindingen inzichtelijk worden tussen die systemen. De output van het ene proces is letterlijk input voor het andere proces. Welke systemen worden daar gebruikt om gegevens vast te leggen, te verwerken en door te geven. 

Digitaliseren 

Als het hele plaatje compleet is en het proces overzichtelijk en gestroomlijnd, kan je het optimaal digitaliseren. Deels in de productieautomatisering en deels in het continue verbeteren van product en proces. De proceskwaliteit vormt daarbij de basis voor je productkwaliteit. Dit kan je doen met behulp van kwaliteitsmanagement software van Commant. Dit is waar Quality 4.0 echt begint. Al snel zal je de voordelen van digitalisering van processen merken en de resultaten zien binnen en buiten jouw organisatie. 

Een geoliede machine 

Er zal vanuit kwaliteitsprofessionals meer gevraagd worden op het gebied van strategische creativiteit en flexibiliteit.  

Met een real-time datagedreven kwaliteitsmanagementsysteem zal je als kwaliteitsprofessional flexibel moeten inspelen op abrupte veranderingen, dat heet ook wel agile organiseren. Ter plekke het proces bijstellen voor een betere weg en afhandeling. 

Door handige kwaliteitsmanagement software te gebruiken waarmee alle informatie toegankelijk wordt via één hub, wordt het makkelijker voor kwaliteitsprofessionals om de juiste beslissingen te maken en je procesafspraken snel bij te stellen en te delen. De software van Comm’ant kan hier goed van pas komen. 

Tot slot: aan de slag met Quality 4.0 

Nu je alles weet over Quality 4.0 en wat de invloed daarvan kan zijn op het kwaliteitssysteem van jouw bedrijf, kan je aan de slag gaan met de implementatie. Aangezien Quality 4.0 een grote impact kan hebben op je bedrijfsprocessen is het belangrijk om dit stapsgewijs te doen. We hebben 3 tips om dit gemakkelijker te maken. 

#1 Quality 4.0 is een deel van het geheel 

Industry 4.0 en Quality 4.0 en andere 4.0s zijn allemaal verbonden en verweven met elkaar. Het is belangrijk om te weten dat deze niet los kunnen werken van elkaar. Er is wel een verbindende factor, en dat zijn de bedrijfsprocessen en informatiestromen die je als een ‘agile process engineer’ inzet om de organisatie bewust te maken van deze samenhang. 

Zonder implementatie van IoT in je bedrijfsketen, zul je geen data kunnen genereren. Dan heb je dus ook geen data voor je kwaliteitsmanagementsysteem. Begin dus met het grote verhaal, de processen met input/outputs & systemen en de daarin gelegen databronnen. 

Waar in je bedrijf kan je de technologieën van Industry 4.0 zinvol toepassen en implementeren? Wat betekent dit voor de standaarden van je procesmanagement? En hoe vertaalt dit zich uiteindelijk naar een kwaliteitsmanagementsysteem? 

#2 Teamwork makes the dream work  

Train je gehele organisatie en belanghebbenden op Industry & Quality 4.0. Wanneer je als  kwaliteitsmanager gespecialiseerd bent in Quality 4.0 heb je pas de eerste stap gezet. 

De implementatie zal nog steeds niet effectief zijn als de rest van het bedrijf en je stakeholders niet aan boord zijn. Het is belangrijk om de acceptatiegraad van Industry 4.0 en Quality 4.0 binnen en buiten je bedrijf te verhogen. 

#3 Het doel voor ogen houden 

Quality 4.0 is een grote opgave en vergt tijd en geduld. Wees daarom bewust dat Quality 4.0 niet de betekenis van kwaliteitsmanagement verandert. De theorie zal in essentie hetzelfde blijven. Alleen de uitvoering zal door de komst van data en algoritmen veranderen. 

Nu echt aan de slag met Quality 4.0? Neem vooral contact met onze proces- en kwaliteitsexperts op om te ontdekken hoe je Comm’ant kwaliteitsmanagementsoftware je hierbij kan helpen. 

Boek een gesprek met onze processpecialisten »

« terug